วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ระเบียบ ตร. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2546
……………………………….
                        ตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 9/2498 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2498 ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2498 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2498 เรื่อง วางระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีไว้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว นั้น
                        เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 อันเนื่องมาจากได้กระทำการตาม มาตรา 83 ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อจะดำเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา 88 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป” โดยกฎหมายดังกล่าวยังมิได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของพนักงานสอบสวนไว้ จึงสมควรวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับกระทรวงหมาดไทย ที่ 4/2499 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2499 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 ที่ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมประมวลระเบียบการตำรวจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคดีและในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคดี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ 1 ให้เพิ่มความที่แนบท้ายระเบียบนี้เป็น บทที่ 24 ลักษณะ 18 แห่งประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี
                        ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ.2546
                                                                         พลตำรวจเอก    สันต์  ศรุตานนท์
                                                                                                ( สันต์  ศรุตานนท์ )
                                                                                          ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ        

ลักษณะ 18
กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ
บทที่ 24
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
…………………………….
                        เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบแนวทางการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2546”
                        ข้อ 2. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติต่าง ๆ เรียงตามอักษร บ. - ฮ.

ป.
-  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
-  พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗
-  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รวมกฎหมาย)
พ.
-  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘
ภ.
-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗
ม.
-  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
-  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.๒๕๐๓
ร.
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
-  พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.๒๕๕๘
ล.
-  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
-  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
-  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ว.
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
-  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘
-  พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๐๖
-  พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ส.
-  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
อ.
-  พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕
-  พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
-  พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

พระราชบัญญัติต่าง ๆ เรียงตามอักษร ก. - น.

ก.
-  พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗
-  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘
-  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
-  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
-  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
-  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗
-  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
-  พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘
ค.
-  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗
-  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
-  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕
-  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
-  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๕๘
-  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
ง.
-  พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘
-  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
จ.
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘
-  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
ช.
-  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
ธ.
-  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑
-  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน

-  พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.๒๕๕๑
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.๒๕๔๓
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.๒๕๔๓
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.๒๕๔๓
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.๒๕๔๓

-  ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน กรณี การกำหนดเงื่อนไขโทษประหารชีวิตและความผิดทางการเมือง
.

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และคุ้มครองพยานในคดีอาญา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
-  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

-  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖
-  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
-  หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๒๓๓/๑๔๒ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕๕๘ เรื่อง กำชับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา

บทความที่เกี่ยวข้อง
-  บันทึกความร่วมมือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
-  ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลย
-  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา