วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

อำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวนหญิง

(ย่อ) คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 538 / 2555
เรื่อง   การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
          ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
                 3.8 พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
                   3.8.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   3.8.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบทำการสอบสวนคดีความผิดอาญาทุกประเภทในแต่ละดับ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเวร
                   3.8.3 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบทำการสอบสวนคดีความผิดอาญา หรือร่วมสอบสวนตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้
                         (1) กรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ  คดีความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
                         (2) คดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ กระทำความผิด
                   3.8.4 เข้าร่วมสอบสวนในการทำสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่อยู่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                   3.8.5 สืบสวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ รายละเอียดของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น
                   3.8.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                 ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ 0011.22 / 3075 ลง 17 กันยายน 2557 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิง  มีเนื้อหาโดยย่อดังนี้
                 ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิง ได้เรียนรู้มีประสบการณ์จากงานสอบสวนในคดีประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2555 กล่าวคือ  
               ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร ในระหว่างเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนช่วงเวลาอื่น ให้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา พิจารณาจัดให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงสภาพพื้นที่ ความร้ายแรงของอาชญากรรม อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิง ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่เกินสมควร
              กรณีที่จัดพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร การมอบหมายพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิง ทำการสอบสวนคดีความผิดอาญา หรือร่วมสอบสวนตามประเภทและลักษณะของคดีตามข้อ 3.8.3 (1) (2) ให้หัวหน้างานสอบสวนพิจารณามอบสำนวนจากพนักงานสอบสวนเวร ให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณงานและคุณภาพงาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอบสวน
              กรณีที่ไม่ได้จัดพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร ให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงทำการสอบสวนคดีความผิดอาญาหรือร่วมสอบสวนตามประเภทและลักษณะของคดีตามข้อ 3.8.3 (1) (2) ในกรณีที่มีคดีตามประเภทลักษณะคดีดังกล่าวจำนวนมาก ให้หัวหน้างานสอบสวนพิจารณามอบสำนวนจากพนักงานสอบสวนเวร ให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงรับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณงานและคุณภาพงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอบสวน แต่ถ้ามีคดีตามประเภทและลักษณะดังกล่าวจำนวนน้อย อาจพิจารณามอบให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงรับผิดชอบทำการสอบสวนคดีอาญาประเภทอื่นตามข้อ 3.8.2 ได้

(ที่มา.- หนังสือ ตร.ที่ 0011.22 / 3075 ลง 17 กันยายน 2557)

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา

พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖
              มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
              “พยาน”  หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการดําเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ชํานาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจําเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน

               มาตรา ๑๗  เมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อ พนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้วพยานพึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่จําเป็นและสมควร ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจําเลยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีคําสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

                 ตามบทกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นพยานมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีอาญาต่อเจ้าพนักงาน หรือศาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่คำนึงถึงฐานะผู้ที่จะมาเป็นพยาน ทุกคนถือว่ามีความสำคัญต่อการพิสูจน์ความจริงในคดีทั้งสิ้น
                 ในส่วนการเบิกความต่อศาลนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๘๒ ลง ๒๐ เม.ย.๒๕๕๘ แจ้งให้ศาลจ่ายค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรแก่พยานที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แม้พยานนั้นจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดี เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม พนักงานสอบสวน หรือข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น ไม่ว่าจะได้เบิกความต่อศาลในฐานะพยานโจทก์ในคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน หรือในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ 
                 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการที่จับกุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนและให้ปากคำในฐานะผู้กล่าวหา และพยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพราะทั้งผู้กล่าวหาและพยานต่างก็ให้ข้อเท็จจริงยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหา และจะต้องไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลต่อไป
                 ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ปากคำเป็นพยานในคดีที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด เป็นการให้ปากคำว่าได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วไม่ทราบว่าเป็นใคร อยู่ที่ใด มีลักษณะเป็นการรายงานปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาในคดีนั้น ดังนั้น พยานในกรณีนี้จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
                  ส่วนประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา หรือกรณีก่อนที่จะรับคำร้องทุกข์คดีอาญา ก็จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เมื่อเป็นพยานที่ระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน ตามข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติว่า "ในส่วนของพยานที่ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา และพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เฉพาะพยานที่ระบุไว้ในสำนวนการสอบสวน"
                   พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 107 บัญญัติว่า "...แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์...ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีคำสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทน..." และตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 ข้อ 7 บัญญัติว่า "ในคดีความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์ พยานโจทก์ หรือพยานจำเลย อาจได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดในระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล" ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการสั่งจ่ายค่าตอบแทน ไม่ได้ผูกพันให้ศาลต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่พยานโจทก์ทุกราย ทั้งนี้ ศาลจะต้องพิจารณาว่าพยานรายใดได้เบิกความแล้วให้ข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อคดีหรือไม่เพียงใด ส่วนตัวผู้เสียหายที่เป็นโจทก์นั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไว้ด้วย อีกทั้ง การที่ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัว เป็นกรณีที่ผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือจากรัฐ โดยให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของรัฐ เพราะผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้
                 ดังนั้น ผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจึงไม่สมควรมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน เว้นแต่ ในความผิดต่อส่วนตัวในบางข้อหาจะมีความผิดอื่นซึ่งมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวรวมอยู่ด้วย เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก ได้รวมหรือกลืนความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไว้ จึงให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่พยานได้มาให้ข้อเท็จจริงที่จะมีคำสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทน
                   เนื่องจากตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 17 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547 ข้อ 7 กำหนดไว้ว่า “พยานมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรตามอัตราที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด”
                  ดังนั้น หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่พยานได้มาให้ข้อเท็จจริงซึ่งได้รับมอบหมายจาก ตร. ตามหนังสือต่อรอที่ 0004.21/2592 ลง 19 พ.ค. 2548 ควรจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญของพยานที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนก่อนหลังกันด้วย เช่น ควรจะอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่พยานที่เป็นประชาชนก่อน หากมีเงินงบประมาณเหลือก็อนุมัติจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นลำดับต่อไป เพราะประชาชนจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการมาเป็นพยาน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่อยู่แล้ว มิใช่อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน จนไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอเมื่อมีความจำเป็นจะต้องจ่าย ค่าตอบแทนแก่ประชาชนที่เดินทางมาให้ปากคำเป็นพยาน ส่วนในระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันผู้ที่จับกุมตัวผู้ต้องหาในความผิดอาญาสำคัญ และเป็นประจักษ์พยานยืนยันการกระทำความผิดของผู้ต้องหา เช่น คดียาเสพติดควรได้รับค่าตอบแทนก่อนผู้ที่จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งไม่ได้ยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหา และข้าราชการที่จะต้องเดินทางมาให้ปากคำ ควรได้รับค่าตอบแทนก่อนผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสถานที่เดียวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวน เป็นต้น

(ที่มา.- หนังสือ ตร.ที่ 0031.212 / 6210 ลง 14 พ.ย. 2549 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่สืบสวนคดีอาญา)

อำนาจหน้าที่หัวหน้างานสอบสวน

(ย่อ) คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 538 / 2555
เรื่อง   การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
            ข้อ 2. หัวหน้างานสอบสวน และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ได้แก่
                    2.1 หัวหน้างานสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนที่มีระดับตำแหน่งและอาวุโสสูงสุด ซึ่งได้รับคำสั่งมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าหน่วยงาน ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2555
            ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานสอบสวน และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
                   3.1 หัวหน้างานสอบสวน มีหน้าที่ เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสอบสวน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบสวน วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการปฎิบัติงานสอบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระทำความผิด อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
                     3.1.1 งานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     3.1.2 งานพัฒนากำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
                     3.1.3 งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวนและสอบสวน
                     3.1.4 งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล งานวิจัย และพัฒนาการปฎิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษา และการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น
                     3.1.5 การวางแผนสอบสวน
                     3.1.6 ร่วมสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีสำคัญ
                     3.1.7 พิจารณามอบหมายคดีให้พนักงานสอบสวนในสังกัดรับผิดชอบดำเนินการตามความเหมาะสม โดยถ้าคดีใดสมควรทำการสอบสวนเป็นรูปคณะพนักงานสอบสวน ก็ให้สั่งการตามสมควร
                     3. 1.8 ให้ความคุ้มครองพยาน
                     3.1.9 เปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามกฏหมาย
                     3.1.10 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจริงจัง
                     3.1 .11 การปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
                     3.1.12 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย
                     3.1.13 ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนและสอบสวน
                     3.1.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ เผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 30
การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน
และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 --------------
               เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตรงกัน ธำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธายินดีให้ความร่วมมือกับข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการอนุญาตให้ใช้สถานที่บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโฆษณา หรือบันทึกภาพนิ่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
              ข้อ 1 การให้ข่าวแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
                    1.1 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข่าวแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์
                       1.1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมียศตั้งแต่พันตำรวจตรีขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข่าวแถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง เฉพาะงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
                               กรณีที่ปรากฏมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน และพิจารณาแถลงข่าวนั้น ซึ่งรวมถึงการให้สัมภาษณ์ หรือการไปร่วมรายการทางวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารทางสื่ออื่น ๆ ด้วย
                      1.1.2 ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหรือยศต่ำกว่าข้าราชการตำรวจตาม 1.1.1 หากประสงค์จะเป็นผู้ให้ข่าวแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจตาม 1.1.1 หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง การบังคับใช้กฏหมายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความปลอดภัยของบุคคลให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจตาม 1.1.1 เท่านั้น
                     1.1.3 กรณีที่ข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่ำกว่าผู้บังคับการ ประสงค์จะให้สัมภาษณ์ เป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ หรือเข้าร่วมรายการต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เกี่ยวกับการให้ความรู้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือดำเนินการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน นอกเหนือจากการดำเนินการตาม 1.1.1 ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับการ
               1.2 แนวทางปฎิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง
                  1.2.1 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ควรระมัดระวังถ้อยคำหรือกริยาท่าทางอันจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น และควรใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางเพื่อไม่ให้เป็นการประจาน ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น
                  1.2.2 ห้ามให้ข่าว แถลงข่าว หรือสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
                     1.2.2.1 เรื่องที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
                     1.2.2.2 เรื่องหรือข้อความที่จะทำให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการ
                     1.2.2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่อันเป็นระเบียบการภายใน และคำสั่งหรือระเบียบการใด ๆ ที่ถือเป็นความลับ
                     1.2.2.4 เรื่องที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือจะเกิดการเสียหายทั้งชื่อเสียงหรือผลประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเรื่องอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน
                     1.2.2.5 เรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือเสียหายต่อคดี โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เช่น การเปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ควรปกปิดเป็นความลับ แนวทางการสืบสวนสอบสวนการจับกุม ตรวจค้นและการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนเป็นต้น
                     1.2.2.6 เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งถ้าหากเปิดเผยต่อประชาชนอาจเป็นแบบอย่างที่บุคคลอื่นจะถือเอาเป็นตัวอย่างในการกระทำขึ้นอีก เช่น แผนประทุษกรรมต่าง ๆ ของคนร้าย หรือวิธีการที่แสดงถึงการฉ้อโกง การกระทำอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่วร้ายอื่นๆ
                  1.2.3 การให้สัมภาษณ์โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคนกลาง ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
                  1.2.4 ห้ามนำหรือจัดให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน มาให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเว้นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและสาธารณชน หรือได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน โดยให้ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อผู้บัญชาการที่รับผิดชอบคดี
                          ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามนำผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ พระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาให้ข่าวแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนงนี้เป็นอันขาด รวมตลอดถึงการชี้ตัวผู้ต้องหาในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้าต่อสื่อมวลชนทุกแขนง
                  1.2.5 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นประโยชน์ในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนง และให้ประชาชนได้รับข่าวที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรจะเตรียมเอกสารที่มีรายละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผยได้ประกอบการแถลงข่าว โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในคดีและรูปคดี
                  1.2.6 เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน หรือโฆษก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะเป็นผู้ให้ข่าวแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์
                  1.2.7 กรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและภยันตรายของประชาชน ให้ถือปฏิบัติในการให้ข่าว การแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ หรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ
          ข้อ 2 ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนให้ถือปฏิบัติดังนี้
               2.1 ห้ามนำสื่อมวลชนทุกแขนงไปทำข่าว หรือถ่ายภาพ ในขณะเข้าปฎิบัติการตรวจค้นจับกุม เว้นแต่ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี
               2.2 ห้ามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวน อนุญาตหรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงนี้ถ่ายภาพในห้องสืบสวนหรือห้องสอบสวนในขณะทำการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี
              2.3 ห้ามอนุญาตหรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพ สัมภาษณ์ หรือให้ข่าวของบุคคลต่อไปนี้
                 2.3.1 ผู้ต้องหาในระหว่างการควบคุมของตำรวจ ทั้งภายในและภายนอกที่ทำการหรือสถานีตำรวจ
                 2.3.2 เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย รวมทั้งภาพที่มีลักษณะอุจาด หรือทารุณโหดร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เว้นแต่ พนักงานสอบสวนดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดีโดยได้รับความร่วมมือยินยอมจากผู้ต้องหาเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย
           ข้อ 3 การอนุญาตให้ใช้สถานที่บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมหรือประกอบฉากถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโฆษณา หรือบันทึกภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ภาพทางสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องพร้อมบทและเนื้อหาที่จะนำเสนอ ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอ แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการ เว้นแต่ อุปกรณ์หรือยานพาหนะใดที่ระเบียบกำหนดไว้ ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบนั้น
                   ให้ผู้บังคับการพิจารณาบทและเนื้อหาในการอนุญาตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ
                   เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอ เป็นผู้ดูแลสถานที่ อุปกรณ์และยานพาหนะของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย
          ข้อ 4 การกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติ
               4.1 ให้สำนักงานจเรตำรวจกองสารนิเทศ และผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานระดับกองบัญชาการและกองบังคับการ กำกับดูแลและควบคุม หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว และให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน การอนุญาตให้ใช้สถานที่บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของทางราชการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แจ้งข้าราชการตำรวจผู้นั้นยกเลิกการกระทำดังกล่าว หรืออาจจะมีข้อเสนอแนะในทางที่เหมาะสมด้วยก็ได้
              4.2 ให้โฆษกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน ร่วมกำกับดูแลและควบคุมการให้ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของข้าราชการตำรวจในสังกัดอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
             4.3 ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและเนื้อหาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนและหลังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ก่อนนำออกเผยแพร่ให้มีความเหมาะสมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

             (ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

              พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (Download)

              กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๓ (Download)

              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  พ.ศ.๒๕๕๕ (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๑
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒ (Download)  (ยกเลิก)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิก)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕  (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖  (Download)
               ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.๒๕๕๕  (Download)
               ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๘ (Download)
              ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)
               ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)
               ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ.๒๕๕๘  (Download)

              ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๓  (Download) (ยกเลิก)
              ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๗   (Download)
              ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๘   (Download)

              ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  (Download)
              ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  (Download)

              คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑   (Download)
              คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  (ฉบับที่ ๒)  (Download)

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคการตอบวิชากฎหมาย

ข้อสอบแบบตุ๊กตาหรืออุทาหรณ์
         เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบในระดับปริญญาตรีซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตปี 1 หรือนิสิตกฎหมายที่ยังอ่อนประสบการณ์ในด้านการเขียนซึ่งการเขียนตอบก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่า การตอบแบบสามส่วน คือมีหลักกฎหมาย การวินิจฉัย และสรุป กล่าวคือ
ส่วนที่ 1 หลักกฎหมาย
                    ประมวลกฎหมาย................มาตรา .......................................(กรณีท่องจำตัวบทได้แม่นยำทุกตัวอักษร) หรือ
                    ประมวลกฎหมาย................วางหลักว่า..................................................(กรณีจำแค่หลักตัวบทในมาตรานั้นหรือยกมาใช้เฉพาะหลัก/วรรคที่เกี่ยวข้อง)
ส่วนที่ 2 วินิจฉัย
                    กรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ว่า..............................................................................................
............................................................................................................................................................
                    (เป็นการปรับบทคือ ปรับหลักกฎหมายในส่วนที่ 1 ให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มา
การวินิจฉัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการวัดความเข้าใจของผู้เขียนได้ดีว่านอกจากจะจำตัวบทได้แล้วยังสามารถนำหลักกฎหมายนั้นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่เข้าใจแต่ถ่ายทอดออกมาไม่เป็น ซึ่งคนประเภทนี้ต้องฝึกเขียนและฝึกพูดให้เพื่อนหรืออาจารย์ช่วยทดสอบบ่อย ๆ หรือก็คือ หัดมีน้ำใจช่วยติวให้เพื่อน ๆ บ่อย ๆ ก็จะสามารถเป็นนักกฎหมายที่มีการถ่ายทอดเป็นเลิศได้ แถบยังได้ทบททวนความรู้ตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้ดีอีกด้วย)
ส่วนที่ 3 สรุป
                    ดังนั้น................................................................................................................................
                    (เป็นการตอบคำถามตามที่ถาม เช่น คำถามถามว่านิติกรรมนี้มีผลทางกฎหมายอย่างไร ก็ตอบไปว่า นิติกรรมนี้เป็นโมฆะ เท่านั้นเองไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเพราะเราเขียนไว้ในส่วนที่สองหมดแล้ว)

ข้อสอบแบบบรรยาย
              การตอบข้อสอบบรรยายควรอ่านให้มาก แต่เขียนแบบย่อความ เอาเฉพาะประเด็นที่ถามพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย คุณก็จะได้คะแนนเต็มแน่นอน
Ex.  สิทธิคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกับหน้าอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป
                    สิทธิ คือ ……………………………………………………...
ตัวอย่าง เช่น.........................................................................................................................................
                    หน้าที่ คือ…………………………………………………….
ตัวอย่างเช่น..........................................................................................................................................
ข้อที่เหมือนกัน คือ     1………………………………
                                   2………………………………
ข้อที่แตกต่างกัน คือ   1……………………………….
                                   2……………………………….

(ที่มา : ชมรมกฎหมาย เพื่อประชาชน)